Bestuur

Het bestuur van Stichting Generasi Baru bestaat uit een voorzitter, vice voorzitter I en vice voorzitter II, secretaris, en penningmeester. De bestuursleden worden op voordracht van een vertrouwenscommissie gekozen. De vicevoorzitter, de secretaris en de penningmeester worden vanuit het bestuur benoemd. Het bestuur is belast met het dagelijks bestuur van de stichting. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de stichting en het financieel beheer. Het bestuur vergadert maandelijks.

Eens per jaar wordt er een algemene ledenvergadering gehouden. De gehouden of te houden activiteiten en het financieel verslag worden dan aan de leden gepresenteerd. Het vervullen van deze bestuursfuncties betekent veel opoffering van de vrije tijd. Desondanks is de motivatie en voldoening zeer hoog. Dit mede doordat de moslims het als een verplichting zien vanuit het geloof om bij te dragen aan het welzijn van de maatschappij. Alle bestuursleden functioneren op vrijwillige basis zonder financiële tegenprestatie.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Supardi Hasanuddin
Vicevoorzitter I : Raymon Frediansyah
Vicevoorzitter II. : Gustiandi
Penningmeester: Fitri Sunandar
Secretaris: M. Rihan Handaulah

Commissies

Stichting Generasi Baru heeft diverse commissies. Deze commissies organiseren activiteiten binnen hun eigen disciplines na goedkeuring van het bestuur. Een aantal van deze commissies hebben ook een adviserende rol richting het dagelijkse bestuur. Elke commissie heeft een bestuurslid als contactpersoon. Zo kan het bestuur er op toe zien dat de commissies hun taken binnen de kaders van het vastgestelde beleid blijven uitvoeren. Ook kunnen de commissies hierdoor rechtstreeks communiceren met het bestuur.

Financiën

Om de doelstellingen van de stichting te kunnen realiseren zijn er financiële middelen nodig. Ook het onderhoud en de operationele kosten van het pand waarin de stichting gevestigd is brengt de nodige kosten met zich mee. Om dit te kunnen bekostigen moet de stichting geld werven. Dit gebeurt door middel van maandelijkse contributie of vrijwillige bijdrage, giften, en collectes.

Beloningsbeleid

Bestuursleden

De bestuurders, commissieleden en vrijwilligers verrichten hun taken op vrijwillige basis. De vrijwilliger kan in aanmerking komen voor een vrijwilligersvergoeding.

Overige vrijwilligers

Het bestuur kan aan de vrijwilligers van Indonesisch Cultureel Centrum Utrecht (ICCU) vergoedingen toekennen, voor zover deze redelijk zijn ten opzichte van de verrichte werkzaamheden.

nl_NL